*******مژده*******

  ضمن آرزوی موفقیت

 به اطلاع مشتاقان به تحصیل دوره های تک پودمان واحد علمی و کاربردی شرکت بادران میرساند:

                     اولین جلسه کلاس های دوره های تک پودمان در جمعه 16 شهریور برگزار گردید.


        علاقمندان به شرکت در این دوره ها قبل از بسته شدن سامانه آموزشی می توانند تا  پنج شنبه 6مهرماه جهت ثبت نام

        به واحد علمی کاربردی واقع در مجتمع آموزشی مراجعه نمایند.


                           پایدار و پیروز باشید
                             واحد علمی و کاربردی