مدارک دوره تجارت الکترونیک

   قابل توجه دانشپذیران دوره های تک پودمان علمی و کاربردی

مدارک پایان دوره تک پودمان تجارت الکترونیک صادرگردیده و آماده دریافت می باشد. لذا شرکت کنندگان در این دوره با مراجعه به
واحد علمی و کاربردی شرکت بادران واقع در مجتمع آموزشی نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.                                                                 با تشکر
                                                            واحد علمی و کاربردی شرکت بادران