مقدمه ای بر آموزش های فنی و حرفه ای

آموزش های فنی و حرفه ای
سازمان فنی و حرفه ای کشور در ساختار نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد. سازمان فنی و حرفه ای کشور در ساختار نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد. این سازمان وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، بر اساس ماده 151 قانون برنامه سوم، متولي آموزش هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت می باشد. این سازمان  به عضویت رسمی سازمان جهانی آموزشهای مهارتی (TVTO)  درآمده و کد دوره های آموزشی آن تحت نظر سازمان جهانی کار (LIO) تعریف شده است، لذا مدارک صادره از سوی این سازمان اعتبار بین المللی دارد.
آموزشهای فنی و حرفه ای انجام فعالیتهایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده نماید یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. این آموزشها کسب مهارتها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانشهای خاص مربوط به شغل و در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهد.
 
اهداف آموزش های فنی و حرفه ای
• ایجاد زمینه های اشتغال مولد
• اشاعه فرهنگ کار در جامعه
• نوسازی فنون تولید ملی
• افزایش بهره وری کار
• ایجاد توانمندی های لازم برای استفاده از فناوری پیشرفته
• توسعه و بهبود توانمندی های منابع انسانی سازمان